ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಬಜೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವೊಟ್ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸಿ

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ 2020ರ ಬಜೆಟ್ ತೃಪ್ತಿ ತಂದಿದೆಯೇ?

View Results

Loading ... Loading ...

=16

follow me

6 Replies to “ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಬಜೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವೊಟ್ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸಿ”

  1. Mugdha janregi artagalla bujet baģi tiĺedantour tli yalidari yalla gouttu but egina rajyada gouvrment
    Indena shend sarya kudsta kuntar c.m

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!
×